Millora ambiental del riu Cardener

L’any 2017, l’Ajuntament de Súria va promoure l’elaboració d’una planificació que permetés millorar l’estat ambiental del riu Cardener al seu pas pel municipi, seguint els objectius de la Regidoria de Medi Ambient de millorar els espais fluvials del poble (rius i rieres) durant la vigent legislatura. Així és com es va redactar el Pla d’Actuacions de Millora de la llera del Riu Cardener al municipi de Súria pels anys 2017-2019.

L’àmbit d’actuació d’aquest pla és la llera del riu Cardener al seu pas pel municipi de Súria, des de Cal Jover (límit amb el municipi de Navàs), fins a la zona dels Horts de La Pobla (pròxim al límit amb Callús). Els seus objectius principals són:

  • Conservar i millorar l’estat ecològic del riu Cardener al seu pas pel municipi de Súria.
  •  Apropar de nou el riu als ciutadans de la vila, tant visualment com pel que fa al seu accés, a través del passeig del Riu que recorre tot l’àmbit i segueix fins el Pla de les Hortes i el bosc del Pla de Reguant. Actualment la vegetació ruderal i els canyars al·lòctons en dificulten el gaudi i afecten tant a la hidràulica com als valors ambientals del riu.
  • Considerar el projecte de les Vies Blaves dels rius Llobregat, Cardener i Anoia, que està elaborant la Diputació de Barcelona, atenent que aquest inclourà alguns treballs de millora de la llera en el moment d’executar els camins i guals.
  • Retirada de terres del llit del riu per eliminar l’obstrucció que hi ha actualment a la resclosa del pont de Salipota al punt de desguàs del torrent dels Galàpets. En aquest sentit, es proposa també realitzar una actuació per evitar que més sediments i graves circulin per aquest col·lector.
  • Millorar l’estat de conservació de la llera del riu Cardener i eliminar obstruccions per tal de garantir la seguretat hidràulica i reduir el risc d’inundació.

Els treballs generals a realitzar són:

a) Eliminació de la canya no autòctona (Arundo donax).
b) Retirada d’altres espècies al·lòctones i ruderals (bardisses) i arbres morts o caiguts.
c) Tala i retirada d’arbres en els punts on sigui necessària una aclarida selectiva d’aquests, per tal de millorar la qualitat del bosc de ribera. També es planificaran plantacions d’espècies autòctones de vegetació de ribera per evitar els rebrots de canya i l’aparició altres espècies invasores.

El pla contempla actuacions en un total de vint-i-una unitats d’actuació (UA), vint de les quals es refereixen a treballs de millora en vegetació, hàbitats i funció hidràulica, sumant un total de 17,03 hectàrees.